Eldridge Rice ElementaryCalifornia Distinguished School Award

Skip to main content
Mobile Menu

California Census 2020

Census 101: What You Need to Know

Who counts?

Every person living in the United States regardless of immigration status.

How often does this happen?

Every 10 years which means that we need to be sure to have the accurate representation because this data will stay with us for the next 10 years.

Why is it important?

The census will help decide how $675 billion in federal funds will be distributed in our states, counties and communities. Which affects our schools, hospitals, roads, public works and vital city programs.

Will my information be shared?

NO! By law, the Census Bureau cannot share your information. It will only be used to produce statistics.

How can I complete it?

Online, telephone, and mail

When is the new deadline to complete it?

You have between March 21 – October 31 to self-response. However, between August 11-October 31 census takers will begin to interview households who have not responded.

Where can I take the census online?


https://my2020census.gov/

 

Censo 101: Lo Que Tu Necesitas Saber

 

¿Quién cuenta?

Cada persona viviendo en los Estados Unidos.

¿Qué tan frecuente pasa esto?

Cada 10 años lo que significa que tenemos que asegurarnos que tengamos una representación precisa porque estos datos se quedaron con nosotros para los siguientes 10 años.

¿Porque es importante?

El censo ayudará a decidir cómo $675 billones de fondos federales serán distribuidos en nuestros estados, condados, y comunidades. Lo cual afecta a nuestra escuelas, hospitales, carreteras, trabajos públicos, y programas vitales de la ciudades.

¿Mi información será compartida?

NO! Por ley, la Oficina del Censo no puede compartir su información. Solo se usará para producir estadísticas.

¿Como lo puedo completar?

En línea, teléfono, y por correo.

¿Cuándo es la nueva fecha límite para completar?

Usted tiene entre Marzo 21 – Octubre 31 para auto responder. Sin embargo, entre Agosto 11 – Octubre 31 encuestadores del censo comenzarán a entrevistar a hogares que no han respondido.

¿En dónde puedo hacer el censo en línea?

https://my2020census.gov/

 

Census 101: Những gì bạn cần biết

Ai đếm?

Mọi người sống ở Hoa Kỳ bất kể tình trạng nhập cư.

Bao lâu thì điều này xảy ra?

Cứ mỗi sau 10 năm, điều đó có nghĩa là chúng ta cần chắc chắn có số đại diện chính xác vì dữ liệu này sẽ lưu lại với chúng ta trong suốt 10 năm tới..

Tại sao điều này lại quan trọng?

Cuộc thống kê dân số sẽ giúp quyết định 675 tỷ đô la trong tiền quỹ liên bang sẽ được phân phối ở các tiểu bang, quận hạt và cộng đồng của chúng ta như thế nào. Điều này ảnh hưởng đến trường học, bệnh viện, đường xá, công trình công cộng và các chương trình quan trọng của thành phố.

Thông tin của tôi sẽ được chia sẽ không?

KHÔNG! Theo luật, Cục điều tra dân số không thể chia sẻ thông tin của bạn. Nó sẽ chỉ được sử dụng để trình bày số liệu thống kê.

Làm thế nào tôi có thể hoàn thành việc này?

Trực tuyến trên mạng, điện thoại và thư

Khi nào là thời hạn mới để hoàn thành điều này?

Bạn có từ 21 tháng 3 đến 31 tháng 10 để tự trả lời. Tuy nhiên, từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10, những người tham gia thống kê dân số sẽ bắt đầu phỏng vấn các hộ gia đình chưa trả lời.

Tôi có thể lấy mạng thống kê dân số trực tuyến ở đâu?


https://my2020census.gov/

Census 101: 您需要知道值之事

誰算在內?

居住在美國的每個人,無論移民身份如何。

多久會發生這種情況?

10年,這意味著我們需要確保有準確數字的表示,因為此數據將在接下來的10年內與我們在一起。

為什麼如此重要?

人口普查將有助於決定如何在我們各州,縣和社區分配6750億美元的聯邦資金。 這會影響了我們的學校,醫院,道路,公共工程和重要的城市計劃。

我的信息會被共享嗎?

沒有! 根據法律,人口普查局不能共享您的信息。 它只會被用來作統計數據。

我該如何完成?

網上,電話和郵件

新的截止日期是什麼時候完成?

您可以在3月21日至10月31日之間進行自我回复。 但是,在8月11日至10月31日之間,普查人員將開始採訪沒有回應的家庭。

我在哪裡可以在網上進行人口普查?


https://my2020census.gov/