Eldridge Rice Elementary

Skip to main content
Mobile Menu
Bulletin Board » IMPORTANT MESSAGE/重要讯息/Thông Tin Quan Trọng/ Mensaje Importante - TDAP FOR ALL 6TH GRADES

IMPORTANT MESSAGE/重要讯息/Thông Tin Quan Trọng/ Mensaje Importante - TDAP FOR ALL 6TH GRADES

Proof of Tdap/Varicella/MMR shots must be submitted to our office before March 1st. Without the proof, 6th graders will not be able to participate in 6th grade activities including camping and will not be able to attend 7th grade. Thank you for your immediate attention.

Por favor presente un comprobante por escrito de dichas vacunas: La tos ferina (Tdap)/vacuna contra la varicela (Varicella)/las paperas, sarampión, la rubéola (MMR) en la dirección de la escuela de sus hijos a más tardar el 1 DE MARZO. Si no se presenta comprobante por escrito sus hijos no podrán participar en NINGUNA actividad de 6o grado lo que incluye el campamento y sus hijos no podrán asistir a clases en 7o grado. Gracias por su la atención inmediata.

Giấy chứng minh của mũi tiêm chủng bịnh ho gà (Tdap)/Thủy đậu (Varicella)/Quai bị, Sởi, Bệnh sởi Đức (MMR) phải được nộp cho văn phòng trước ngày 1 Tháng Ba. Nếu không có giấy chứng minh này, học sinh lớp 6 sẽ không thể tham gia vào các hoạt động của lớp 6 bao gồm cắm trại và sẽ không thể vào lớp 7. Cám ơn sự hợp tác và lưu ý của quý vị.

疫苗百日咳(Tdap)/水痘(Varicella)/麻疹,風疹,腮腺炎(MMR) 證明必須在3月1日之前提交給我們的辦公室,如果沒有這種疫苗證明,6年級學生將不能參加六年級所有的活動,包括露營,將無法進入7年級。感謝家長的合作和關注。