Eldridge Rice ElementaryCalifornia Distinguished School Award

Skip to main content
Mobile Menu
Bulletin Board » IMPORTANT MESSAGE/重要讯息/Mensaje Importante/Thông Tin Quan Trọng/ – Physical Examination/體格檢查/Examen físico/Kiểm tra sức khoẻ

IMPORTANT MESSAGE/重要讯息/Mensaje Importante/Thông Tin Quan Trọng/ – Physical Examination/體格檢查/Examen físico/Kiểm tra sức khoẻ

In Coming First grade
Please submit your child's physical examination before school starts, without it, your child won't be assigned into a class.

入學一年級
請在學校開學前提交您孩子的體格檢查,沒有它,您孩子不會被分配到教室裡。

Primer grado entrante
Por favor entregue el examen físico de su niño antes de que comience la escuela, sin él, su niño no será asignado a una clase.

Sắp vào lớp một
Xin vui lòng nộp giấy kiểm tra sức khỏe tổng quát của con em trước ngày khai trường, nếu không có, con em của quý vị sẽ không được vào lớp học.