Eldridge Rice Elementary

Skip to main content
Mobile Menu
Bulletin Board » Important Reminder to all parents/Recordatorio importante para todos los padres/向所有家長提醒的重要提示/Nhắc nhở quan trọng cho tất cả các phụ huynh.

Important Reminder to all parents/Recordatorio importante para todos los padres/向所有家長提醒的重要提示/Nhắc nhở quan trọng cho tất cả các phụ huynh.

Starting today, parents can access online to complete the re-registration process.
A partir de hoy, los padres pueden acceder en línea para completar el proceso de reinscripción.
Bắt đầu từ hôm nay, phụ huynh có thể truy cập trực tuyến để hoàn tất quá trình đăng ký lại.
從今天開始,家長可以在線上登入以完成重新註冊過程。