Eldridge Rice ElementaryCalifornia Distinguished School Award

Skip to main content
Mobile Menu
Bulletin Board » Important Reminder to all parents/Recordatorio importante para todos los padres/向所有家長提醒的重要提示/Nhắc nhở quan trọng cho tất cả các phụ huynh.

Important Reminder to all parents/Recordatorio importante para todos los padres/向所有家長提醒的重要提示/Nhắc nhở quan trọng cho tất cả các phụ huynh.

Parents can access online at parent.garvey.k12.ca.us to complete the re-registration process. Your child will not be allowed to attend the first day of school if the online re-registration process is not completed.

Los padres pueden acceder en línea en parent.garvey.k12.ca.us para completar el proceso de reinscripción.Su hijo no podrá asistir el primer día de clases si no se completa el proceso de reinscripción en línea.

Phụ huynh có thể truy cập trực tuyến tại địa chỉ parent.garvey.k12.ca.us để hoàn tất quá trình đăng ký lại. Con quý vị sẽ không được phép vô lớp vào ngày đầu tiên nếu quá trình đăng ký lại chưa hoàn tất.

家長可以通過 parent.garvey.k12.ca.us 在線訪問以完成重新註冊過程。如果網上重新註冊過程沒有完成, 你的孩子將不會被允許上學的第一天.